UWAGA! Większość książek Andrzeja Rodana zawiera treści antyreligijne, antyklerykalne, polityczne, erotyczne, pornograficzne i wulgarne, które mogą urazić w taki czy inny sposób.

Kupujesz i czytasz na swoją odpowiedzialność.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z księgarni www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl, składania zamówień na produkty dostępne w księgarni www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta zapłaty, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Zanim dokonasz zakupu w księgarni www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl zapoznaj się z regulaminem.


REGULAMIN

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Księgarnia www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl jest własnością Andrzeja Rodana, ul. Lipowa 36 lok. 4, 90-629 Łódź.
 2. Andrzej Rodan, ul. Lipowa 36 lok. 4, 90-629 Łódź odpowiada za techniczną obsługę oraz za realizację zamówień w księgarni www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl.
 3. Informacje o produktach w księgarni, m.in. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz regulaminu.

2 DEFINICJE

 1. Księgarnia www.ksiegarnia.andrzejrodan.pl – sklep internetowy oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem ksiegarnia.andrzejrodan.pl, zwana w dalszej części regulaminu księgarnią.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonała zakupu w księgarni.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w księgarni na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Oferta zakupu – oferta zawarcia umowy sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Księgarni.
 6. Zamówienie – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte do realizacji.
 7. Czas realizacji zamówienia – czas jaki potrzebny jest do skompletowania zamówienia i nadania przesyłki do klienta.
 8. Czas doręczenia zamówienia – czas jaki potrzebny jest dostawcy na doręczenie zamówienia pod wskazany przez klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez księgarnię.
 9. Cena produktu – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez księgarnię i wskazana na stronie produktu.
 10. Cena ostateczna – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego klienta rabaty cenowe ustalane przez księgarnię. Cena ostateczna produktu nie może być wyższa niż cena produktu określona na stronie produktu.
 11. Cena całkowita – suma cen ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład oferty zakupu lub zamówienia.
 12. Koszty wysyłki – ustalone przez księgarnię koszty przesłania klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. Wartość oferty zakupu – suma ceny całkowitej i kosztów wysyłki dla poszczególnej oferty zakupu.
 14. Wartość zamówienia – suma ceny całkowitej i kosztów wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym zamówieniu przyjętym do realizacji.
 15. Dostawca – podmiot świadczący usługi przewozu.
 16. Dowód zakupu – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w księgarni. W szczególności są to takie dokumenty jak faktura, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia, czy potwierdzenie nadania przesyłki do klienta.

3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu  na stronie internetowej księgarni.
 2. Klient składa księgarni ofertę zawarcia umowy sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie księgarni można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie klient używa ustalonego wcześniej na stronie księgarni loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w ofercie zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych klientów.
 7. W ofercie zakupu klient wskazuje:
  1. produkt lub produkty jakie ma obejmować umowa sprzedaży, ich cechy oraz liczbę;
  2. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
   1. imię i nazwisko klienta,
   2. nazwę firmy (opcjonalnie),
   3. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj,
   4. aktywny adres e-mail klienta,
   5. aktywny numer telefonu klienta,
   6. sposób zapłaty.
 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 9. Na adres e-mail wskazany w ofercie zakupu księgarnia wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Księgarnia może nie przyjąć oferty zakupu bez podawania przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia oferty zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez klienta, niespełnienie przez klienta kryteriów określonych w regulaminie.
 11. Księgarnia nie ponosi wobec klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia oferty zakupu.
 12. Osobista dedykacja autora możliwa jest tylko przy zamówieniu z płatnością z góry (przedpłata).

4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient może po złożeniu oferty zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do księgarni na adres kontakt@andrzejrodan.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania klientowi przez księgarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch dni roboczych od wysłania oferty zakupu oznacza nieprzyjęcie oferty zakupu.
 3. Księgarnia może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w ofercie zakupu. w takiej sytuacji klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie umowy sprzedaży księgarnia zobowiązuje się do przeniesienia na klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a klient zobowiązuje się do zapłaty  wartości zamówienia oraz do odebrania zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że klient zapłaci księgarni wartość oferty zakupu lub wartość zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym księgarni w przypadku płatności bezpośrednich.
 6. Skutki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą, gdy warunek zawieszający, o którym mowa w pkt. 5 zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie wartości zamówienia) skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 7. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa w pkt. 5 uznaje się za niezastrzeżony.

6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest cena ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie księgarni podane są w złotych polskich.
 3. Wartość oferty zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia zamówienia oraz formy płatności.
 4. Księgarnia może zmieniać ceny produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty należy dokonać na konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. 11105014611000009139370283.
 2. Zapłaty za zamówienie klient może dokonać z góry (przedpłata), nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od księgarni potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również wartość zamówienia.
 3. Klient może również wybrać formę zapłaty za pobraniem, czym zobowiązuje się do zapłacenia za przesyłkę w chwili jej odbioru.
 4. Przy zakupie książek w formie elektronicznej (eBook) obowiązuje przedpłata.

8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Koszty dostarczenia przesyłki do klienta ponosi klient.
 2. Koszt dostawy generuje się automatycznie i jest widoczny dla klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Księgarnia realizuje dostawy zamówionych produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Księgarnia realizuje dostawy zamówionych produktów za granicę za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Przyjmując przesyłkę od dostawcy należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia dostawca powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela dostawcy i klienta. Klient powinien skontaktować się z księgarnią przez e-mail: kontakt@andrzejrodan.pl potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony, a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.
 6. Zamówienie na książki w formie elektronicznej (eBook) realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie księgarni w formie przesłania wiadomości e-mail na podany przez klienta adres e-mail z linkiem do pobrania zakupionych plików.

9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto księgarni, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez klienta oferty zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie klienta są wysyłane do klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

10 WYMIANA TOWARU

 1. Każdy przypadek wymiany towaru na inny traktowany jest indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa.
 2. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do księgarni najpóźniej 7 (siedem) dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana.
 3. W przypadku otrzymania od księgarni potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i z księgarni.
 4. Wymiana uzgodniona z księgarnią jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania.

11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@andrzejrodan.pl nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
  1. zdjęcia produktu (w szczególności wady) wraz z opisem należy przesłać na adres mailowy kontakt@andrzejrodan.pl,
  2. księgarnia podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt klienta na adres wskazany w pkt. 1 regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 4. Księgarnia wyśle klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu.

12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) konsument w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w księgarni.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 42 konsument jest zobowiązany dostarczyć do księgarni pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży wraz z  towarem i dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki do konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Księgarni wskazany w pkt. 1 regulaminu. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne, księgarnia zwraca konsumentowi cenę całkowitą za zamówienie (włącznie z kosztami wysyłki do konsumenta).

13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w księgarni klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Księgarnia może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. W przypadku zmiany regulaminu umowy sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

15 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Akceptując niniejszy regulamin zgadzasz się z naszą Polityką prywatności.